فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی
   که به کوی می فروشان دو هزار جم به جامی

   شده‌ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارم
که به همت عزیزان برسم به نیک‌نامی
   تو که کیمیا فروشی نظری به قلب ما کن
که بضاعتی نداریم و فکنده‌ایم دامی
   عجب از وفای جانان که عنایتی نفرمود
نه به نامه پیامی نه به خامه سلامی
   اگر این شراب خام است اگر آن حریف پخته
به هزار بار بهتر ز هزار پخته خامی
   ز رهم میفکن ای شیخ به دانه‌های تسبیح
که چو مرغ زیرك افتد نفتد به هیچ دامی
   سر خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروش
که چو بنده کمتر افتد به مبارکی غلامی
   به کجا برم شکایت به که گویم این حکایت
که لبت حیات ما بود و نداشتی دوامی
   بگشای تیر مژگان و بریز خون حافظ
که چنان کشنده‌ای را نکند کس انتقامی