فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
به کوی میکده هر سالکی که ره دانست
   دری دگر زدن اندیشه تبه دانست

   زمانه افسر رندی نداد جز به کسی
که سرفرازی عالم در این کله دانست
   بر آستانه میخانه هر که یافت رهی
ز فیض جام می اسرار خانقه دانست
   هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند
رموز جام جم از نقش خاك ره دانست
   ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب
که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست
   دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان
چرا که شیوه آن ترك دل سیه دانست
   ز جور کوکب طالع سحرگهان چشمم
چنان گریست که ناهید دید و مه دانست
   حدیث حافظ و ساغر که می‌زند پنهان
چه جای محتسب و شحنه پادشه دانست
   بلند‌مرتبه شاهی که نه رواق سپهر
نمونه‌ای ز خم طاق بارگه دانست