فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
احمد الله علی معدله‌السلطان
   احمد شیخ اویس حسن ایلخانی

   خان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژاد
آن که می‌زیبد اگر جان جهانش خوانی
   دیده نادیده به اقبال تو ایمان آورد
مرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانی
   ماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنند
دولت احمدی و معجزه سبحانی
   جلوه بخت تو دل می‌برد از شاه و گدا
چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی
   برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست
بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی
   گر چه دوریم به یاد تو قدح می‌گیریم
بعد منزل نبود در سفر روحانی
   از گل پارسیم غنچه عیشی نشکفت
حبذا دجله بغداد و می ریحانی
   سر عاشق که نه خاك در معشوق بود
کی خلاصش بود از محنت سرگردانی
   ای نسیم سحری خاك در یار بیار
که کند حافظ از او دیده دل نورانی