فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی
   حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی

   کام‌بخشی گردون عمر در عوض دارد
جهد کن که از دولت داد عیش بستانی
   باغبان چو من زین جا بگذرم حرامت باد
گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی
   زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت
عاقلا مکن کاری کآورد پشیمانی
   محتسب نمی‌داند این قدر که صوفی را
جنس خانگی باشد همچو لعل یمانی
   با دعای شبخیزان ای شکر دهان مستیز
در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی
   پند عاشقان بشنو و از در طرب بازآ
کاین همه نمی‌ارزد شغل عالم فانی
   یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی
کز غمش عجب بینم حال پیر کنعانی
   پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت
با طبیب نامحرم حال درد پنهانی
   می‌روی و مژگانت خون خلق می‌ریزد
تیز می‌روی جانا ترسمت فرو مانی
   دل ز ناوك چشمت گوش داشتم لیکن
ابروی کماندارت می‌برد به پیشانی
   جمع کن به احسانی حافظ پریشان را
ای شکنج گیسویت مجمع پریشانی
   گر تو فارغی از ما ای نگار سنگین دل
حال خود بخواهم گفت پیش آصف ثانی