فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دو یار زیرك و از باده کهن دو منی
   فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

   من این مقام به دنیا و آخرت ندهم
اگر چه در پی‌ام افتند هر دم انجمنی
   هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد
فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی
   بیا که رونق این کارخانه کم نشود
به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی
   ز تندباد حوادث نمی‌توان دیدن
در این چمن که گلی بوده است یا سمنی
   ببین در آینه جام نقش‌بندی غیب
که کس به یاد ندارد چنین عجب ز منی
   از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت
عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی
   به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند
چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی
   مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ
کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی