فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
نوش کن جام شراب یک منی
   تا بدان بیخ غم از دل برکنی

   دل گشاده دار چون جام شراب
سر گرفته چند چون خم دنی
   چون ز جام بیخودی رطلی کشی
کم زنی از خویشتن لاف منی
   سنگسان شو در قدم نی همچو آب
جمله رنگ آمیزی و تر دامنی
   دل به می در‌بند تا مردانه‌وار
گردن سالوس و تقوا بشکنی
   خیز و جهدی کن چو حافظ تا مگر
خویشتن در پای معشوق افکنی