فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
صبح است و ژاله می‌چکد از ابر بهمنی
   برگ صبوح ساز و بده جام یک منی

   در بحر مایی و منی افتاده‌ام بیار می
تا خلاص بخشدم از مایی و منی
   خون پیاله خور که حلال است خون او
در کار یار باش که کاری‌ست کردنی
   ساقی به دست باش که غم در کمین ماست
مطرب نگاه دار همین ره که می‌زنی
   می ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت
خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی
   ساقی به بی نیازی رندان که می بده
تا بشنوی ز صوت مغنی هو الغنی