فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
صوفی از پرتو می راز نهانی دانست
   گوهر هر کس از این لعل توانی دانست

   قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس
که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست
   عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده
بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست
   آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم
محتسب نیز در این عیش نهانی دانست
   دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید
ور‌نه از جانب ما دل‌نگرانی دانست
   سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق
هر که قدر نفس باد یمانی دانست
   ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی
ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست
   می بیاور که ننازد به گل باغ جهان
هر که غارتگری باد خزانی دانست
   حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت
ز اثر تربیت آصف ثانی دانست