فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی
   ور نه هر فتنه که بینی همه از خود بینی

   به خدایی که تویی بنده بگزیده او
که بر این چاکر دیرینه کسی نگزینی
   گر امانت به سلامت ببرم باکی نیست
بی دلی سهل بود گر نبود بی دینی
   ادب و شرم تو را خسرو مه‌رویان کرد
آفرین بر تو که شایسته صد چندینی
   عجب از لطف تو ای گل که نشستی با خار
ظاهرا مصلحت وقت در آن می‌بینی
   صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم
عاشقان را نبود چاره بجز مسکینی
   باد صبحی به هوایت ز گلستان برخاست
که تو خوشتر ز گل و تازه‌تر از نسرینی
   شیشه بازی سرشکم نگری از چپ و راست
گر بر این منظر بینش نفسی بنشینی
   سخنی بی غرض از بنده مخلص بشنو
ای که منظور بزرگان حقیقت بینی
   نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاك نهاد
بهتر آن است که با مردم بد ننشینی
   سیل این اشک روان صبر و دل حافظ برد
بلغ الطاقه یا مقله عینی بینی
   تو بدین نازکی و سرکشی ای شمع چگل
لایق بندگی خواجه جلال‌الدینی