فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای بی خبر بکوش که صاحب‌خبر شوی
   تا راهرو نباشی کی راهبر شوی

   در مکتب حقایق پیش ادیب عشق
هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی
   دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی
   خواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد
آن‌گه رسی به خویش که بی‌خواب و خور شوی
   گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد
بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی
   یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر
کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی
   از پای تا سرت همه نور خدا شود
در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی
   وجه خدا اگر شودت منظر نظر
زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی
   بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود
در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی
   گر در سرت هوای وصال است حافظا
باید که خاك درگه اهل هنر شوی