فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
سحرم هاتف میخانه به دولت‌خواهی
   گفت بازآی که دیرینه این درگاهی

   همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان
پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی
   بر در میکده رندان قلندر باشند
که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی
   خشت زیر سر و بر تارك هفت اختر پای
دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی
   سر ما و در میخانه که طرف بامش
به فلک بر شد و دیوار بدین کوتاهی
   قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن
ظلمات است بترس از خطر گمراهی
   اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل
کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی
   تو دم فقر ندانی زدن از دست مده
مسند خواجگی و مجلس تورانشاهی
   حافظ خام طمع شرمی از این قصه بدار
عملت چیست که فردوس برین می‌خواهی