فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی
   در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی

   کلک تو بارك الله بر ملک و دین گشاده
صد چشمه آب حیوان از قطره سیاهی
   بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم
ملک آن توست و خاتم فرمای هر چه خواهی
   در حکمت سلیمان هر کس که شک نماید
بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهی
   باز ار چه گاه‌گاهی بر سر نهد کلاهی
مرغان قاف دانند آیین پادشاهی
   تیغی که آسمانش از فیض خود دهد آب
تنها جهان بگیرد بی منت سپاهی
   کلک تو خوش نویسد در شان یار و اغیار
تعویذ جان فزایی افسون عمر کاهی
   ای عنصر تو مخلوق از کیمیای عزت
و ای دولت تو ایمن از وصمت تباهی
   ساقی بیار آبی از چشمه خرابات
تا خرقه‌ها بشوییم از عجب خانقاهی
   عمری‌ست پادشاها کز می تهی‌ست جامم
اینک ز بنده دعوی و از محتسب گواهی
   گر پرتوی ز تیغت بر کان و معدن افتد
یاقوت سرخ‌رو را بخشند رنگ کاهی
   دانم دلت ببخشد بر عجز شب نشینان
گر حال بنده پرسی از باد صبحگاهی
   جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد
ما را چگونه زیبد دعوی بی گناهی
   حافظ چو پادشاهت گه‌گاه می‌برد نام
رنجش ز بخت منما بازآ به عذرخواهی