فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
روضه خلد برین خلوت درویشان است
   مایه محتشمی خدمت درویشان است

   گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد
فتح آن در نظر رحمت درویشان است
   قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت
منظری از چمن نزهت درویشان است
   آن چه زر می‌شود از پرتو آن قلب سیاه
کیمیایی‌ست که در صحبت درویشان است
   آن که پیشش بنهد تاج تکبر خورشید
کبریایی‌ست که در حشمت درویشان است
   دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال
بی تکلف بشنو دولت درویشان است
   خسروان قبله حاجات جهانند ولی
سببش بندگی حضرت درویشان است
   روی مقصود که شاهان به دعا می‌طلبند
مظهرش آینه طلعت درویشان است
   از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی
از ازل تا به ابد فرصت درویشان است
   ای توانگر مفروش این همه نخوت که تو را
سر و زر در کنف همت درویشان است
   گنج قارون که فرو می‌شود از قهر هنوز
خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است
   من غلام نظر آصف عهدم کو را
صورت خواجگی و سیرت درویشان است
   حافظ ار آب حیات ازلی می‌خواهی
منبعش خاك در خلوت درویشان است