فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی
   خیال سبزخطی نقش بسته‌ام جایی

   امید هست که منشور عشقبازی من
از آن کمانچه ابرو رسد به طغرایی
   سرم ز دست بشد چشم از انتظار بسوخت
در آرزوی سر و چشم مجلس‌آرایی
   مکدر است دل آتش به خرقه خواهم زد
بیا ببین که که را می‌کند تماشایی
   به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید
که می‌رویم به داغ بلند بالایی
   زمام دل به کسی داده‌ام من درویش
که نیستش به کس از تاج و تخت پروایی
   در آن مقام که خوبان ز غمزه تیغ زنند
عجب مدار سری اوفتاده در پایی
   مرا که از رخ او ماه در شبستان است
کجا بود به فروغ ستاره پروایی
   فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب
که حیف باشد از غیر او تمنایی
   درر ز شوق برآرند ماهیان به نثار
اگر سفینه حافظ رسد به دریایی