فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
سلامی چو بوی خوش آشنایی
   بدان مردم دیده روشنایی

   درودی چو نور دل پارسایان
بدان شمع خلوتگه پارسایی
   نمی‌بینم از همدمان هیچ بر جای
دلم خون شد از غصه ساقی کجایی
   ز کوی مغان رخ مگردان که آن جا
فروشند مفتاح مشکل‌گشایی
   عروس جهان گر چه در حد حسن است
ز حد می‌برد شیوه بی‌وفایی
   دل خسته من گرش همتی هست
نخواهد ز سنگین‌دلان مومیایی
   می صوفی افکن کجا می‌فروشند
که در تابم از دست زهد ریایی
   رفیقان چنان عهد صحبت شکستند
که گویی نبوده‌ست خود آشنایی
   مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع
بسی پادشایی کنم در گدایی
   بیاموزمت کیمیای سعادت
ز همصحبت بد جدایی جدایی
   مکن حافظ از جور دوران شکایت
چه دانی تو ای بنده کار خدایی