فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی
   هر جا که روی زود پشیمان به درآیی

   هش‌دار که گر وسوسه عقل کنی گوش
آدم صفت از روضه رضوان به درآیی
   شاید که به آبی فلکت دست نگیرد
گر تشنه لب از چشمه حیوان به درآیی
   جان می‌دهم از حسرت دیدار تو چون صبح
باشد که چو خورشید درخشان به درآیی
   چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت
کز غنچه چو گل خرم و خندان به درآیی
   در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد
وقت است که همچون مه تابان به درآیی
   بر رهگذرت بسته‌ام از دیده دو صد جوی
تا بو که تو چون سرو خرامان به درآیی
   حافظ مکن اندیشه که آن یوسف مه‌رو
باز‌آید و از کلبه احزان به درآیی