فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است
   بکش به غمزه که اینش سزای خویشتن است

   گرت ز دست برآید مراد خاطر ما
به دست باش که خیری به جای خویشتن است
   به جانت ای بت شیرین دهن که همچون شمع
شبان تیره مرادم فنای خویشتن است
   چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل
مکن که آن گل خندان برای خویشتن است
   به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج
که نافه‌هاش ز بند قبای خویشتن است
   مرو به خانه ارباب بی مروت دهر
که گنج عافیتت در سرای خویشتن است
   بسوخت حافظ و در شرط عشقبازی او
هنوز بر سر عهد و وفای خویشتن است