فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است
   وز پی دیدن او دادن جان کار من است

   شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز
هر که دل بردن او دید و در انکار من است
   ساروان رخت به دروازه مبر کآن سر کو
شاهراهی‌ست که منزلگه دلدار من است
   بنده طالع خویشم که در این قحط وفا
عشق آن لولی سرمست خریدار من است
   طبله عطر گل و زلف عبیر افشانش
فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است
   باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران
کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است
   شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود
نرگس او که طبیب دل بیمار من است
   آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت
یار شیرین سخن نادره گفتار من است