فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
منم که گوشه میخانه خانقاه من است
   دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است

   گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باك
نوای من به سحر آه عذرخواه من است
   ز پادشاه و گدا فارغم بحمدالله
گدای خاك در دوست پادشاه من است
   غرض ز مسجد و میخانه‌ام وصال شماست
جز این خیال ندارم خدا گواه من است
   مگر به تیغ اجل خیمه برکنم ور نی
رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است
   از آن زمان که بر این آستان نهادم روی
فراز مسند خورشید تکیه‌گاه من است
   گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ
تو در طریق ادب باش و گو گناه من است