فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست
   چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست

   گر چه شیرین دهنان پادشهانند ولی
او سلیمان زمان است که خاتم با اوست
   روی خوب است و کمال هنر و دامن پاك
لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست
   خال مشکین که بدان عارض گندمگون است
سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست
   دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران
چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست
   با که این نکته توان گفت که آن سنگین‌دل
کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست
   حافظ از معتقدان است گرامی دارش
زان که بخشایش بس روح مکرم با اوست