فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
   که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست

   نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر
نهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست
   صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد
که چون شکنج ورق‌های غنچه تو بر توست
   نه من سبوکش این دیر رند‌سوزم و بس
بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست
   مگر تو شانه زدی زلف عنبر ‌افشان را
که باد غالیه‌سا گشت و خاك عنبر بوست
   نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است
فدای قد تو هر سرو بن که بر لب جوست
   زبان ناطقه در وصف شوق نالان است
چه جای کلک بریده زبان بیهده گوست
   رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت
چرا که حال نکو در قفای فال نکوست
   نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است
که داغدار ازل همچو لاله خودروست