فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دارم امید عاطفتی از جانب دوست
   کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست

   دانم که بگذرد ز سر جرم من که او
گر چه پریوش است ولیکن فرشته خوست
   چندان گریستم که هر کس که برگذشت
در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوست
   هیچ است آن دهان و نبینم از او نشان
موی است آن میان و ندانم که آن چه موست
   دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت
از دیده‌ام که دم به دمش کار شست و شوست
   بی گفت و گوی زلف تو دل را همی کشد
با زلف دلکش تو که را روی گفت و گوست
   عمری‌ست تا ز زلف تو بویی شنیده‌ام
زان بوی در مشام دل من هنوز بوست
   حافظ بد است حال پریشان تو ولی
بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست