فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
آن پیک نامور که رسید از دیار دوست
   آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست

   خوش می‌دهد نشان جلال و جمال یار
خوش می‌کند حکایت عز و وقار دوست
   دل دادمش به مژده و خجلت همی برم
زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست
   شکر خدا که از مدد بخت کار‌ساز
بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست
   سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار
در گردشند بر حسب اختیار دوست
   گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند
ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست
   کحل الجواهری به من آر ای نسیم صبح
زان خاك نیکبخت که شد رهگذار دوست
   ماییم و آستانه عشق و سر نیاز
تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست
   دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باك
منت خدای را که نیم شرمسار دوست