فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
   بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست

   به جان او که به شکرانه جان برافشانم
اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست
   و گر چنان که در آن حضرتت نباشد بار
برای دیده بیاور غباری از در دوست
   من گدا و تمنای وصل او هیهات
مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست
   دل صنوبریم همچو بید لرزان است
ز حسرت قد و بالای چون صنوبر دوست
   اگر چه دوست به چیزی نمی‌خرد ما را
به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست
   چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد
چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست