فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
   تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

   واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست
   زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من
بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست
   سر ز مستی بر‌نگیرد تا به صبح روز حشر
هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست
   بس نگویم شمه‌ای از شرح شوق خود از آنک
دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست
   گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا
خاك راهی کآن مشرف گردد از اقدام دوست
   میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق
ترك کام خود گرفتم تا برآید کام دوست
   حافظ اندر درد او می‌سوز و بی درمان بساز
زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست