فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
   در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست

   گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست
چون من در آن دیار هزاران غریب هست
   در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست
هر جا که هست پرتو روی حبیب هست
   آن جا که کار صومعه را جلوه می‌دهند
ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست
   عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد
ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست
   فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست
هم قصه‌ای غریب و حدیثی عجیب هست