فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی‌ست
   زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی‌ست

   پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن
بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی‌ست
   در این چمن گل بی خار کس نچید آری
چراغ مصطفوی با شرار بولهبی‌ست
   سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد
که کام بخشی او را بهانه بی سببی‌ست
   به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط
مرا که مصطبه ایوان و پای خم طنبی‌ست
   جمال دختر رز نور چشم ماست مگر
که در نقاب زجاجی و پرده عنبی‌ست
   هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه
کنون که مست خرابم صلاح بی ادبی‌ست
   بیار می که چو حافظ هزارم استظهار
به گریه سحری و نیاز نیم شبی‌ست