فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
   ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

   هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست
   پیوند عمر بسته به مویی‌ست هوش‌دار
غمخوار خویش باش غم روزگار چیست
   معنی آب زندگی و روضه ارم
جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست
   مستور و مست هر دو چو از یک قبیله‌اند
ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست
   راز درون پرده چه داند فلک خموش
ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست
   سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست
معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست
   زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست
تا در میانه خواسته کردگار چیست