فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
   جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست

   حالیا خانه برانداز دل و دین من است
تا در آغوش که می‌خسبد و همخانه کیست
   باده لعل لبش کز لب من دور مباد
راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست
   دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو
باز ‌پرسید خدا را که به پروانه کیست
   می‌دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد
که دل نازك او مایل افسانه کیست
   یا رب آن شاه‌وش ماه‌رخ زهره‌جبین
در یکتای که و گوهر یک دانه کیست
   گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو
زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست