فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz




ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی‌ست
   حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی‌ست

   مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او
عکس خود دید گمان برد که مشکین خالی‌ست
   می‌چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش
گر چه در شیوه‌گری هر مژه‌اش قتالی‌ست
   ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر
وه که در کار غریبان عجبت اهمالی‌ست
   بعد از اینم نبود شابه در جوهر فرد
که دهان تو در این نکته خوش استدلالی‌ست
   مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد
نیت خیر مگردان که مبارك فالی‌ست
   کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد
حافظ خسته که از ناله تنش چون نالی‌ست