فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست
   دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست

   اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد
گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست
   بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی
طایر سدره اگر در طلبت طایر نیست
   عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار
مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست
   عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد
هر که را در طلبت همت او قاصر نیست
   از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز
زان که در روح فزایی چو لبت ماهر نیست
   من که در آتش سودای تو آهی نزنم
کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست
   روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم
که پریشانی این سلسله را آخر نیست
   سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست
کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست