فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست
   تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست

   از لبت شیر روان بود که من می‌گفتم
این شکر گرد نمکدان تو بی چیزی نیست
   جان درازی تو بادا که یقین می‌دانم
در کمان ناوك مژگان تو بی چیزی نیست
   مبتلایی به غم محنت و اندوه فراق
ای دل این ناله و افغان تو بی چیزی نیست
   دوش باد از سر کویش به گلستان بگذشت
ای گل این چاك گریبان تو بی چیزی نیست
   درد عشق ار چه دل از خلق نهان می‌دارد
حافظ این دیده گریان تو بی چیزی نیست