فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
جز آستان توام در جهان پناهی نیست
   سر مرا بجز این در حواله گاهی نیست

   عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم
که تیغ ما بجز از ناله‌ای و آهی نیست
   چرا ز کوی خرابات روی برتابم
کز این به هم به جهان هیچ رسم و راهی نیست
   زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر
بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست
   غلام نرگس جماش آن سهی سروم
که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست
   مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
   عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن
که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست
   چنین که از همه سو دام راه می‌بینم
به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست
   خزینه دل حافظ به زلف و خال مده
که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست