فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت
   بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت

   یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم
افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت
   بر من جفا ز بخت من آمد وگر نه یار
حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت
   با این همه هر آن که نه خواری کشید از او
هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت
   ساقی بیار باده و با محتسب بگو
انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت
   هر راهرو که ره به حریم درش نبرد
مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت
   حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی
هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت