فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت
   من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت

   گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز
که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت
   چمن حکایت اردیبهشت می‌گوید
نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت
   به می عمارت دل کن که این جهان خراب
بر آن سر است که از خاك ما بسازد خشت
   وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد
چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت
   مکن به نامه سیاهی ملامت من مست
که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت
   قدم دریغ مدار از جنازه حافظ
که گر چه غرق گناه است می‌رود به بهشت