فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
   که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

   من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
   همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست
همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت
   سر تسلیم من و خشت در میکده‌ها
مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت
   نا امیدم مکن از سابقه لطف ازل
تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت
   نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس
پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت
   حافظا روز اجل گر به کف آری جامی
یکسر از کوی خرابات برندت به بهشت