فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
   ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

   گل بخندید که از راست نرنجیم ولی
هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت
   گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل
ای بسا در که به نوك مژه‌ات باید سفت
   تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد
هر که خاك در میخانه به رخساره نرفت
   در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا
زلف سنبل به نسیم سحری می‌آشفت
   گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو
گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت
   سخن عشق نه آن است که آید به زبان
ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت
   اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت
چه کند سوز غم عشق نیارست نهفت