فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
   آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت

   افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع
شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت
   زین آتش نهفته که در سینه من است
خورشید شعله‌ای‌ست که در آسمان گرفت
   می‌خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست
از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت
   آسوده بر کنار چو پرگار می‌شدم
دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت
   آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت
کتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت
   خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان
زین فتنه‌ها که دامن آخر زمان گرفت
   می خور که هر که آخر کار جهان بدید
از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت
   بر برگ گل به خون شقایق نوشته‌اند
کآن کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت
   حافظ چو آب لطف ز نظم تو می‌چکد
حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت