فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
   فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

   حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتی‌ست که از روزگار هجران گفت
   نشان یار سفرکرده از که پرسم باز
که هر چه گفت برید صبا پریشان گفت
   فغان که آن مه نا‌مهربان مهر‌گسل
به ترك صحبت یاران خود چه آسان گفت
   من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب
که دل به درد تو خو کرد و ترك درمان گفت
   غم کهن به می سالخورده دفع کنید
که تخم خوشدلی این است پیر دهقان گفت
   گره به باد مزن گر چه بر مراد رود
که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت
   به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو
تو را که گفت که این زال ترك دستان گفت
   مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل
قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت
   که گفت حافظ از اندیشه تو آمد باز
من این نگفته‌ام آن کس که گفت بهتان گفت