فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
یا رب سببی ساز که یارم به سلامت
   باز‌آید و برهاندم از بند ملامت

   خاك ره آن یار سفر کرده بیارید
تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت
   فریاد که از شش جهتم راه ببستند
آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت
   امروز که در دست توام مرحمتی کن
فردا که شوم خاك چه سود اشک ندامت
   ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق
ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت
   درویش مکن ناله ز شمشیر احبا
کاین طایفه از کشته ستانند غرامت
   در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی
بر‌می‌شکند گوشه محراب امامت
   حاشا که من از جور و جفای تو بنالم
بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت
   کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ
پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت