فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
رونق عهد شباب است دگر بستان را
   می‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را

   ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی
خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را
   گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش
خاکروب در میخانه کنم مژگان را
   ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان
مضطرب حال مگردان من سرگردان را
   ترسم این قوم که بر دردکشان می‌خندند
در سر کار خرابات کنند ایمان را
   یار مردان خدا باش که در کشتی نوح
هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را
   برو از خانه گردون به در و نان مطلب
کآن سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را
   هر که را خوابگه آخر مشتی خاك است
گو چه حاجت که به افلاك کشی ایوان را
   ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد
وقت آن است که بدرود کنی زندان را
   حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را