فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت
   حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت

   به نوك خامه رقم کرده‌ای سلام مرا
که کارخانه دوران مباد بی رقمت
   نگویم از من بی‌دل به سهو کردی یاد
که در حساب خرد نیست سهو بر قلمت
   مرا ذلیل مگردان به شکر این نعمت
که داشت دولت سرمد عزیز و محترمت
   بیا که با سر زلفت قرار خواهم کرد
که گر سرم برود برندارم از قدمت
   ز حال ما دلت آگه شود مگر وقتی
که لاله بردمد از خاك کشتگان غمت
   روان تشنه ما را به جرعه‌ای دریاب
چو می‌دهند زلال خضر ز جام جمت
   همیشه وقت تو ای عیسی صبا خوش باد
که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت