فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دل من در هوای روی فرخ
   بود آشفته همچون موی فرخ

   بجز هندوی زلفش هیچ کس نیست
که برخوردار شد از روی فرخ
   سیاهی نیکبخت است آن که دایم
بود همراز و هم زانوی فرخ
   شود چون بید لرزان سرو آزاد
اگر بیند قد دلجوی فرخ
   بده ساقی شراب ارغوانی
به یاد نرگس جادوی فرخ
   دوتا شد قامتم همچون کمانی
ز غم پیوسته چون ابروی فرخ
   نسیم مشک تاتاری خجل کرد
شمیم زلف عنبر‌بوی فرخ
   اگر میل دل هر کس به جایی‌ست
بود میل دل من سوی فرخ
   غلام همت آنم که باشد
چو حافظ بنده و هندوی فرخ