فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
   چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

   ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون
روی سوی خانه خمار دارد پیر ما
   در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم
کاین چنین رفته‌ست در عهد ازل تقدیر ما
   عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است
عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما
   روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد
زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما
   با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی
آه آتشناك و سوز سینه شبگیر ما
   تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش
رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما