فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
روز وصل دوستداران یاد باد
   یاد باد آن روزگاران یاد باد

   کامم از تلخی غم چون زهر گشت
بانگ نوش شاد خواران یاد باد
   گر چه یاران فارغند از یاد من
از من ایشان را هزاران یاد باد
   مبتلا گشتم در این بند و بلا
کوشش آن حق گزاران یاد باد
   گر چه صد رود است در چشمم مدام
زنده رود باغ کاران یاد باد
   راز حافظ بعد از این ناگفته ماند
ای دریغا رازداران یاد باد