فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
   ور نه اندیشه این کار فراموشش باد

   آن که یک جرعه می از دست تواند دادن
دست با شاهد مقصود در آغوشش باد
   پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
آفرین بر نظر پاك خطاپوشش باد
   شاه ترکان سخن مدعیان می‌شنود
شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد
   گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت
جان فدای شکرین پسته خاموشش باد
   چشمم از آینه‌داران خط و خالش گشت
لبم از بوسه‌ربایان بر و دوشش باد
   نرگس مست نوازش کن مردم دارش
خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد
   به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ
حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد