فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
به آب روشن می عارفی طهارت کرد
   علی الصباح که میخانه را زیارت کرد

   همین که ساغر زرین خور نهان گردید
هلال عید به دور قدح اشارت کرد
   خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد
به آب دیده و خون جگر طهارت کرد
   امام خواجه که بودش سر نماز دراز
به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد
   دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب
چه سود دید ندانم که این تجارت کرد
   اگر امام جماعت طلب کند امروز
خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد