فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
راهی‌ست راه عشق که هیچش کناره نیست
   آن‌جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

   هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
   ما را ز منع عقل مترسان و می بیار
کآن شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست
   از چشم خود بپرس که ما را که می‌کشد
جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست
   او را به چشم پاك توان دید چون هلال
هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست
   فرصت شمر طریقه رندی که این نشان
چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست
   نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو
حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست